Game-based learning, STEM education, sustainable development, environmental science, mathematics, technology, student engagement, learning goals, relevance, understanding, problem-solving, curriculum integration, teacher control, lesson planning, educational activities, central focus, school curriculum, learning management system (LMS), student progress, Schools, interactive learning, motivating context, Swedish curriculum, STEAM learning, STEAM, adapting schools to the demands of the 21st century education, STEAM skills, future competencies, information literacy, transferable skills, coding for kids, lifelong learning, joyful learning, developing grit, dare to fail and learn from mistakes, growth mindset, sustainable mindset, climate change, integrating sustainability issues into education, connections to the real world, problem-based learning, experimental learning, active learning, interdisciplinary, positive impact on the learning process, learning objectives, meaningful learning, motivation for learning, eliminating the gender gap in STEM, edtech, digital learning environment, environment, energy, programming, computer, flipped learning, simulation, immediate feedback, computational thinking, creativity, measurable learning outcomes, natural science, science, technology, construction,Social responsibility, flipped classroom.

Spelbaserat lärande, STEM-utbildning, hållbar utveckling, miljövetenskap, matematik, teknik, elevernas engagemang, lärandemål, relevans, förståelse, problemlösning, läroplansintegration, lärarkontroll, lektionsplanering, pedagogisk verksamhet, centralt fokus, skolans läroplan, lärande ledningssystem (LMS), elevframsteg, Skolor, interaktivt lärande, motiverande sammanhang, svensk läroplan, STEAM-lärande, STEAM, anpassning av skolor till kraven från 2000-talets utbildning, STEAM-färdigheter, framtida kompetenser, informationskompetens, överförbara färdigheter, kodning för barn, livslångt lärande, glädjefyllt lärande, utveckla grus, våga misslyckas och lära av misstag, tillväxttänkesätt, hållbart tänkesätt, klimatförändringar, integrering av hållbarhetsfrågor i utbildning, kopplingar till den verkliga världen, problembaserat lärande, experimentellt lärande, aktiv lärande, tvärvetenskapligt, positiv inverkan på inlärningsprocessen, lärandemål, meningsfullt lärande, motivation för lärande, eliminering av könsgapet inom STEM, edtech, digital inlärningsmiljö, miljö, energi, programmering, dator, flipped learning, simulering, omedelbar feedback, beräkningstänkande, kreativitet, mätbara läranderesultat, naturvetenskap, vetenskap, teknik, konstruktion ,Socialt ansvar, flippat klassrum.

Helping children achieve STEM learning objectives through Education for Sustainable Development

Home

Grow Planet is a unique adventure game for learning in natural sciences, technology, arts, and sustainable development, for ages 6 - 12. In Grow Planet, children are engaged in a motivating context that connects learning to sustainability issues and problem solving in the real world.

Engaged children achieving their learning goals

Grow Planet is an engaging learning environment. Children can relate to the context and the stories which increases motivation and makes STEM subjects easier to learn.

Education for Sustainable Development

Education for Sustainable Development should be the main foundation in everybody's development. Grow Planet provides a seamless integration of sustainability through cross-disciplinary methods and problem solving.

Powerful LMS integrated with Skolon, Microsoft, and Google

Grow Planet provides a powerful LMS, integrated with Skolon, Microsoft, and Google. Teachers get a clear overview of pupil progress.

“The pupils get a clear overall picture of how the world works when they use their knowledge and skills in Grow Planet.”

Tomas Jaakkola, 3rd grade class teacher, Karamalmens skola, Espoo, Finland

“These forms of problem solving in a reality-based context are unique, and the pupils are motivated by trying their wings in the gaming world.”

Urban Kjellén, 3rd grade extra-curricular teacher, Björngårdsskolan, Stockholm

Try it out

Feel free to try out some learning activities from the game via the link. No login is required.

Grow Planet is tested in Swedish schools with Swedish Edtest

Grow Planet is accelerated by Xedu

Grow Planet is part of the Impact Edtech program

Grow Planet newsletter