Game-based learning, STEM education, sustainable development, environmental science, mathematics, technology, student engagement, learning goals, relevance, understanding, problem-solving, curriculum integration, teacher control, lesson planning, educational activities, central focus, school curriculum, learning management system (LMS), student progress, Schools, interactive learning, motivating context, Swedish curriculum, STEAM learning, STEAM, adapting schools to the demands of the 21st century education, STEAM skills, future competencies, information literacy, transferable skills, coding for kids, lifelong learning, joyful learning, developing grit, dare to fail and learn from mistakes, growth mindset, sustainable mindset, climate change, integrating sustainability issues into education, connections to the real world, problem-based learning, experimental learning, active learning, interdisciplinary, positive impact on the learning process, learning objectives, meaningful learning, motivation for learning, eliminating the gender gap in STEM, edtech, digital learning environment, environment, energy, programming, computer, flipped learning, simulation, immediate feedback, computational thinking, creativity, measurable learning outcomes, natural science, science, technology, construction,Social responsibility, flipped classroom.

Spelbaserat lärande, STEM-utbildning, hållbar utveckling, miljövetenskap, matematik, teknik, elevernas engagemang, lärandemål, relevans, förståelse, problemlösning, läroplansintegration, lärarkontroll, lektionsplanering, pedagogisk verksamhet, centralt fokus, skolans läroplan, lärande ledningssystem (LMS), elevframsteg, Skolor, interaktivt lärande, motiverande sammanhang, svensk läroplan, STEAM-lärande, STEAM, anpassning av skolor till kraven från 2000-talets utbildning, STEAM-färdigheter, framtida kompetenser, informationskompetens, överförbara färdigheter, kodning för barn, livslångt lärande, glädjefyllt lärande, utveckla grus, våga misslyckas och lära av misstag, tillväxttänkesätt, hållbart tänkesätt, klimatförändringar, integrering av hållbarhetsfrågor i utbildning, kopplingar till den verkliga världen, problembaserat lärande, experimentellt lärande, aktiv lärande, tvärvetenskapligt, positiv inverkan på inlärningsprocessen, lärandemål, meningsfullt lärande, motivation för lärande, eliminering av könsgapet inom STEM, edtech, digital inlärningsmiljö, miljö, energi, programmering, dator, flipped learning, simulering, omedelbar feedback, beräkningstänkande, kreativitet, mätbara läranderesultat, naturvetenskap, vetenskap, teknik, konstruktion ,Socialt ansvar, flippat klassrum.

Grow Planet - lära i skolan

Genom att klicka på knappen ovan blir du ombedd att logga in eller registrera ett konto på LMS:et innan du kan aktivera din gratis licens-period på 30 dygn.

Endast för nya användare.

Licenser

Klass

Upp till 35 spelare
Introduktionspris: från 2 450 kr/år

Skola

Upp till 200 spelare
Introduktionspris: från 11 950 kr/år

Huvudman

Pris enligt offert.
Kontakta oss här.

Lärarnas LMS

Med vårt LMS (learning management system) kan du som lärare hålla koll på alla dina elever och deras framgångar, hjälpa de som behöver extra uppmärksamhet samt boka in examinationer för vardera ämne när det behövs. Du kan även hitta extramaterial som du kan använda under lektionerna utanför spelet för att bredda elevernas upplevelse.


Du kan registrera dig på denna lärarplattform via e-postadress, Google, Microsoft eller Skolon. Registreringen är helt kostnadsfri och ger din klass en 30 dygns provlicens.

Testa Grow Planet gratis i 30 dygn