Exploring the Benefits of Game-Based Learning for STEAM Education: Insights from Research Studies

Exploring the Benefits of Game-Based Learning for STEAM Education: Insights from Research Studies
Resultat från vetenskaplig forskning

Do you think learning games are valuable learning vehicles? Do you believe that play is not only the most fun but also the most effective way of learning? If so, then you are not alone! Many of us share this belief, and the good news is that there is a growing body of research to back it up. This blog post will explore why game-based learning (GBL) is a valuable tool in the classroom and why it should be an element of your STE(A)M lesson plans. So if you are ready to learn more about the benefits of incorporating game-based learning into your STEAM teaching, keep reading! We have compiled a collection of studies below specifically for you!

Effects of digital game-based STEM education on learning achievement: A meta-analysis 
Denna metaanalys har kombinerat resultaten från 33 studier för att undersöka hur digitalt spelbaserad STEM-undervisning påverkar inlärningsresultaten. De drog slutsatsen att spelbaserat lärande är en lovande pedagogisk metod för att förbättra inlärningsvinsterna i STEM-ämnena. I studien betonas att spel kan vara ett kraftfullt motivationsverktyg för att hjälpa elever att uppskatta inlärning av ny kunskap samt behålla den.
Läs mer > 

An Exploratory Multiple Case Study About Using Game-Based Learning in STEM Classrooms
En explorativ studie om användning av spelbaserat STEM-lärande. I denna studie undersöktes hur spelbaserat lärande (GBL) påverkar elevernas betyg och beteende i STEM-klasser samt hur lärare känner inför att använda spel i sin undervisning. Forskningen omfattade testresultat från 101 elever och feedback från fyra STEM-lärare. Resultaten visade att elevernas prestationer förbättrades och att deras beteende blev mer positivt när GBL användes. Lärarna ändrade också sin syn på GBL efter att ha införlivat spel i undervisningen.
Läs mer >

The impact of serious games in mathematics fluency: A study in Primary Education 
Denna studie analyserade effekten av att använda lärospel i grundskolan, särskilt på matematisk färdighet, variabler för spelifiering och lärarerfarenhet. Resultaten visade en signifikant förbättring av matematisk färdighet i experimentgruppen som använde lärospel jämfört med kontrollgruppen. Strategin för spelifiering visade sig främja ännu bättre framsteg. Studien visade också att erfarna lärare uppnådde bättre resultat när det gäller matematisk läskunnighet än nybörjarlärare, vilket utmanar tidigare arbete om generationsbarriärer hos lärare. Sammantaget tyder resultaten på att lärospel utformade för skolmiljöer har potential att förbättra inlärningsresultaten.
Läs mer >

Using an Online Serious Game to Teach Basic Programming Concepts and Facilitate Gameful Experiences for High School Students 
I den här studien undersökte forskarna hur effektivt det är att använda pedagogiska spel för att lära ut programmeringskoncept till gymnasieelever. De undersökte också om könstillhörighet påverkade inlärningsresultaten. Eleverna delades in i två grupper: en kontrollgrupp och en försöksgrupp som använde spelbaserat lärande. Efter experimentet hade eleverna i försöksgruppen högre poäng på eftertestet  samt rapporterade en positiv upplevelse av de pedgogiska spelen. Det fanns ingen signifikant skillnad i inlärningsresultat mellan manliga och kvinnliga studenter. Därför tyder denna studie på att pedagogiska spel kan vara ett effektivt och roligt verktyg för att lära ut grunderna i programmering till gymnasieelever, oavsett kön.
Läs mer >

Game-based learning has good chemistry with chemistry education: A three-level meta-analysis
I denna metaanalys granskade forskarna 34 studier och 842 artiklar för att kartlägga den övergripande effekten av spelbaserat lärande (GBL) i kemiundervisning på kognitiva, motiverande och emotionella resultat jämfört med andra metoder. Forskarna fann att GBL har potential att ta itu med utmaningarna i kemiundervisningen genom att använda viktiga spelelement, såsom interaktivitet, utmaningar, spel och återkoppling, i speldesignen. Dessa element kan ta itu med utmaningarna såsom låga prestationer, motivation och känslor. Forskarna drog slutsatsen att GBL är ett lovande verktyg för att förbättra inlärning och motivation i kemiutbildningen. 
Läs mer >

Är du intresserade av att testa ett lärandespel i NO, teknik och matematik efter att ha sett dessa resultat?  Kolla in Grow Planet och starta en 30-dagars gratis provperiod idag. 
Testa gratis >

Effects of digital game-based STEM education on learning achievement: A meta-analysis 
This meta-analysis combines the results of 33 studies to examine the impact of digital game-based STEM education on the learning outcomes of K-12 and higher education students. They concluded that game-based learning is a promising pedagogical method in STEM education that effectively improves learning gains. The study emphasises that games can be a powerful motivational tool that helps students enjoy learning and retain knowledge.
Read more >

An Exploratory Multiple Case Study About Using Game-Based Learning in STEM Classrooms
This study explored how game-based learning (GBL) impacts students’ grades and behavior in STEM classes and how teachers feel about using games in their teaching. The research included test scores from 101 students and feedback from four STEM teachers. The findings revealed that students’ performance improved and their behavior became more positive when GBL was used. Teachers also changed their views on GBL after incorporating games into their lessons. 
Read more >

The impact of serious games in mathematics fluency: A study in Primary Education 
This study analysed the impact of using serious games in primary education classrooms, particularly on mathematics fluency, accounting gamification variables, and teaching experience. The results showed a significant improvement in mathematics fluency in the experimental group that used serious games compared to the control group. The gamification strategy proved to promote even better progress. The study also found that experienced teachers achieved better results in mathematical literacy than novice teachers, challenging previous work on generational barriers in teachers. Combined, the results suggest that serious games designed for school settings have the potential to improve learning outcomes.
Read more >

Using an Online Serious Game to Teach Basic Programming Concepts and Facilitate Gameful Experiences for High School Students 
In this study, researchers investigated the effectiveness of using serious games to teach programming concepts to high school students. They also looked into whether gender impacted learning outcomes. The students were split into two groups: a control group and an experimental group that used game-based learning. After the experiment, the students in the experimental group had higher scores on the post-test and reported a positive experience with the serious games. Notably, there was no significant difference in learning outcomes between male and female students. Therefore, this study suggests that serious games can be an effective and enjoyable tool for teaching programming basics to high school students, regardless of their gender.
Read more >

Game-based learning has good chemistry with chemistry education: A three-level meta-analysis
In this meta-analysis, researchers reviewed 34 studies and 842 articles to determine the overall impact of game-based learning (GBL) in chemistry education on cognitive, motivational, and emotional outcomes compared to non-GBL methods. The researchers found that GBL has the potential to address the unique challenges of teaching chemistry by incorporating important game design features such as interactivity, challenges, play, and feedback. These features may address the challenges in chemistry education, such as low performance, motivation, and emotion. The researchers concluded that GBL is a promising tool for enhancing learning and motivation in chemistry education.
Läs mer >

Are you interested in finding a STEAM learning game after seeing these results?  Check out Grow Planet and start a 30-day free trial today!
Free trial >