Vad är STEAM

Vad är STEAM?

STEAM är problembaserat lärande som integrerar naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, bild och matematik. Ämnena vävs samman precis som i verkliga livet och förbereda eleverna för att lyckas i arbetslivet. Enligt utbildningsexperter är det nödvändigt att integrera STEAM för att anpassa skolan för 2000-talets krav.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) är praktiskt och erfarenhetsbaserat lärande och uppmuntrar eleverna att utforska, experimentera och lösa verkliga problem. Syftet är att utveckla framtidsförmågor såsom kritiskt tänkande, kreativitet och problemlösningsförmåga. Genom att arbeta ämnesintegrerat – där olika ämnesdiscipliner samarbetar och bidrar med fakta, begrepp och metoder – skapas större förståelse för samband och hjälper eleverna att se helheten.

Naturvetenskap
Den naturvetenskapliga komponenten i STEAM innebär studier av världen omkring oss och den vetenskapliga metoden. Den omfattar områden som biologi, kemi, och fysik.

Teknik
Teknikdelen är inriktad på praktisk tillämpning av vetenskaplig kunskap för att lösa problem. Detta innebär att man använder verktyg som datorer, programvara och annan teknik för att möta ett behov eller önskan.

Ingenjörsvetenskap
Här är fokus på användningen av designprocessen för att lösa problem och utmaningar. Det handlar om tillämpning av vetenskapliga och matematiska principer för att utforma och bygga nya produkter, system och processer.

Bild
Bild-delen uppmuntrar eleverna att utforska sin kreativitet och skapande i kommunikation och uttryck.

Matematik
Denna del innefattar studier av siffror, mönster och relationer. Matematiken är viktig för problemlösning, dataanalys och forskning. Matematik utgör grunden för många andra områden, däribland naturvetenskap, ingenjörskonst och teknik.

Det enkla sättet att implementera STEAM i klassen
Grow Planet är en spelbaserad inlärningsmiljö där eleverna utforskar, experimenterar och löser verkliga problem samtidigt som de utvecklar färdigheter och kunskaper inom STEAM. Ämnena är direkt kopplade till verkliga situationer, vilket skapar mening och engagemang och visar att vem som helst kan lyckas! Den engagerande inlärningsmiljön sätter hållbar utveckling i centrum.