Hur lärare kan bidra till jämställdhet inom naturvetenskap och teknik

Hur lärare kan bidra till jämställdhet inom naturvetenskap och teknik

Kvinnors underrepresentation i den tekniska och naturvetenskapliga sektorn är ett samhällsproblem då stor del av talangpoolen lämnas outnyttjad. Skolan har en avgörande roll i arbetet att öka jämställdheten inom STEM-sektorn, det vill säga naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Denna bloggpost kommer att lyfta sätt sätt som du som lärare kan bidra till att göra STEM mer inkluderande och tillgängligt för tjejer.

Lyft fram ämnesområdets samhällseffekter 

Tjejer har ofta en önskan att bidra till en bättre värld och är mer intresserade av teknikens positiva inverkan på samhället än av själva tekniken. Genom att du synliggöra hur teknik och kreativitet kan förändra världen till det bättre skapar du som lärare ett kraftfullt incitament för tjejer att intressera sig för STEM.

Utmana eleverna med verklighetsbaserad problemlösning

De flesta elever tycker att praktiska aktiviteter är mer engagerande, men forskning har visat att tjejer drar särskild nytta av praktiskt och problembaserat lärande. Kontextbaserat lärande är avgörande för flickors engagemang och uppfattning om vad det innebär att syssla med STEM (Science, Technology, Engineering, Math).

 

Ge kreativa förutsättningar att visa på lärande

Problemlösning, kreativitet och design är viktiga färdigheter i alla elevers STEM-utveckling. Tjejer ser sig sällan som tekniska utan snarare som kreativa men tror ofta att STEM-fältet saknar kreativitet. Genom att arbeta ämnesingrerat med NO, teknik tillsammans med bild och dess olika uttrycksformer hjälper du tjejer att förstå att den tekniska och naturvetenskapliga sektorn är förenad med kreativitet.

 

Utmana eleverna med verklighetsbaserad problemlösning

Att skapa lärandeupplevelser som möjliggör verklighetsbaserad problemlösning i 

kan hjälpa eleverna att se den praktiska tillämpningen av STEM. De flesta elever finner praktiska aktiviteter mer engagerande, men forskning har visat att flickor särskilt gynnas av praktiskt och problembaserat lärande. Kontextuellt lärande ökar flickors engagemang och uppfattning om vad det innebär att vara involverad i STEM.

 

Uppmuntra ett växande tankesätt

Ett växande tankesätt innebär att du är medveten om att din begåvning och dina förmågor kan utvecklas och förbättras med hjälp av träning. Om du som lärare  uppmuntrar eleverna att lära sig av misslyckanden, acceptera utmaningar och värdera ansträngning framför naturlig förmåga kan du hjälpa tjejer att gå utanför sin komfortzon och visa vad de är kapabla till. Alla har möjlighet att lyckas inom STEM!

 

Visa upp kvinnliga förebilder

Förebilder spelar en viktig roll för att inspirera tjejer att satsa på en karriär inom teknik och naturvetenskap. Som lärare kan du bjuda in kvinnor som arbetar inom STEM till klassen eller göra sudiebesök på deras arbetsplatser. Denna kontakt kan inspirera tjejer till att vilja göra liknande karriärer.

 

Skapa en inkluderande inlärningsmiljö 

Att skapa en inlärningsmiljö där alla elever känner sig uppskattade och inkluderade är avgörande för att främja jämställdhet inom STEM.  Undvik könsstereotyper i exempel och aktiviteter och främja lika deltagande från alla elever.

 

STEAM Grow Planet är en lärplattform för STEAM som ökar elevernas engagemang och delaktighet genom att: 

  • Erbjuda färdiga miljöer och aktiviteter för verklighetsbaserad problemlösning.
  • Bredda synen på vad STEM handlar om. 
  • Visualisera hur teknik och kreativitet kan förbättra världen.